HANDELSBETINGELSER

Generelle vilkår for Ditbetalingssystem ApS version 1 af 28-08-18

HANDELSBETINGELSER

Generelle vilkår for Dit betalingssystem ApS version 1 af 28-08-18

1. Anvendelsesområde
Nærværende generelle vilkår for Ditbetalingssystem ApS er gældende for al samhandel med Ditbetalingssystem ApS. For lejevilkår for Ditbetalingssystem ApS produkter henvises endvidere til særskilte vilkår.

2. Aftaleindgåelse
Ved accept af nærværende vilkår erklærer kunden at have læst og forstået vilkårene, og kunden er særlig opmærksom på, at vilkårene indeholder byrdefulde bestemmelser, herunder for så vidt angår ejendomsforbehold, værneting, begrænsninger i forhold til Ditbetalingssystem ApS produktansvar og Ditbetalingssystem ApS ansvar i øvrigt.

Ved accept af nærværende vilkår accepterer kunden, at aftalen kan indgås via e-mail (elektronisk post) og at fremtidig korrespondance gennem aftaleforholdet kan ske via e-mail. Dette er bindende for kunden, som var det fremsendt med almindelig post.

3. Ejendomsret og ejendomsforbehold
Produkterne er Ditbetalingssystem ApS ejendom indtil endelig betaling har fundet sted og kan ikke på nogen måde overdrages til tredjemand. Der tages således gyldigt ejendomsforbehold i det leverede udstyr, indtil endelig betaling af det fulde fakturabeløb har fundet sted.

4. Ordrebekræftelse
På baggrund af kundens ordre fremsender Ditbetalingssystem ApS en skriftlig ordrebekræftelse enten pr. brev eller pr. mail. Eventuelle ændringer til ordrebekræftelsen skal være indgivet skriftlig til Ditbetalingssystem ApS senest 5 arbejdsdage fra ordrebekræftelsens dato ellers er ordrebekræftelsen bindende og endelig for kunden.

5. Leverancens omfang
Leverancen omfatter det udstyr, der er anført på den fremsendte ordrebekræftelse. Leverancen omfatter ikke installation og igangsætning, medmindre det aftales særskilt og skriftligt.

6. Betalingsbetingelser
Alle priser er ekskl. moms og levering. Medmindre andet aftales særskilt, er betalingsbetingelsen netto kontant.

 

Ring på 77 344 500
Vi sidder klar til at hjælpe dig med vælge den rigtige løsning!

7. Betaling mv.
Betaling til Ditbetalingssystem ApS skal ske til aftalte tidspunkt på det sted som Ditbetalingssystem ApS anviser til betaling jf. faktura. Ved forsinket betaling opkræves, udover forfalden saldo rente af det forfaldne beløb i henhold til rentelovens bestemmelser.

Ved køb betales alle licenser, forbrugs- og serviceaftaler for 12 måneder forud. Ved leje betales alle licenser, forbrugs- og serviceaftaler samt lejebeløb minimum 3 måneder forud. Se yderligere vilkår under ”Lejevilkår for Ditbetalingssystem ApS produkter pkt. 9”. Betaling af abonnementsaftale afregnes kvartalsvis forud, medmindre andet aftales særskilt. Betaling
foretages via træk på den af kunden oplyste pengeinstitutkonto til LeverandørService. Inden pengene trækkes, fremsendes en faktura til kunden.

8.Manglende betaling
Ved kundens manglende betaling af forfaldne fakturabeløb er Ditbetalingssystem ApS berettiget til at afbryde forbindelsen til de produkter der ikke er betalt abonnement for, herunder, men ikke begrænset til, betalingsterminal, kasseterminaler m.v. Dette sker uden yderligere varsel og Ditbetalingssystem ApS kan ikke drages til ansvar for driftstab, avancetab, følgeskader eller andet indirekte tab af nogen art der måtte henføres til de afbrudte produkter. Tab af data anses for indirekte tab. Genåbning kan alene foregå mod betaling af skyldigt beløb samt et gebyr i henhold til Ditbetalingssystem ApS til enhver tid gældende prisliste, som udleveres til kunden efter anmodning til Ditbetalingssystem ApS. Manglende betaling anses som væsentlig misligholdelse af aftalen, hvilket berettiger Ditbetalingssystem ApS til at ophæve aftalen uden yderligere varsel.

9.Oplysninger
Ditbetalingssystem ApS er berettiget til, at indhente generelle kreditoplysninger om kunden. Kunden er bekendt med og godkender, at der foretages en generel kreditvurdering før aftalers indgåelse, og Ditbetalingssystem ApS kan på den baggrund afvise et kundeforhold. Desuden accepterer kunden, at Ditbetalingssystem ApS registrerer kredit- og personoplysninger, som oplyst fra kunden, i Ditbetalingssystem ApS kundedatabase. Ditbetalingssystem ApS har ret til, i markedsføringssammenhæng, at oplyse tredjemand om, at kunden er bruger af Ditbetalingssystem ApS produkter.

9a.Kontakt
Ved godkendelse af vores handelsbetingelser godkender kunden ligeledes at vi må tage telefonisk / Email kontakt efter vi har modtaget bestilling eller henvendelse via vores hjemmeside eller på mail.

10.Returret
Der er 30 dages fuld returret på produkter købt hos Ditbetalingssystem ApS. Vedr. disse se særskilte vilkår. Returretten regnes fra den dag, produktet er leveret til kunden. Såfremt produkterne er taget i brug, betales et beløb for kundens forbrug af produktet. Det er en forudsætning for returret, at produktet returneres i sin originale emballage.

Vi gør opmærksom på at Ditbetalingssystem ApS, IKKE dækker eventuelle fragt omkostninger forbundet med returnering

Læs mere her: Fortrydelse og returnering

11.Mangler
Kunden skal straks efter levering af produktet foretage kontrol af udstyret, herunder om der udskrives kvitteringer med kundens navn og CVR-nummer. Såfremt kundens navn og CVR-nr. ikke fremgår af kvitteringen, må produktet ikke tages i brug og Ditbetalingssystem ApS skal kontaktes straks. Kunden skal uden unødigt ophold og inden 8 dage fra levering tage kontakt til Ditbetalingssystem ApS for udbedring af eventuelle fejl og mangler. Efter Ditbetalingssystems konstatering af fejl eller mangler påbegyndes udbedringen uden unødigt ophold. Fejlbehæftede produkter udskiftes ved ombytning for Ditbetalingssystem ApS regning, såfremt det kan godtgøres at fejlen ikke skyldes kundens misligholdelse eller grov uagtsomhed. I disse tilfælde sker udskiftning for kundens regning. Såfremt det ikke kan godtgøres at produkterne var fejlbehæftede ved levering udbedres fejl i henhold til serviceaftale (Se pkt. 12) eller efter regning. Der er 6 måneders reklamationsret regnet fra leveringsdatoen for et produkt.

12.Service på terminalprodukter og POS kassen inkl. Pengeskuffe samt tilbehørsprodukter.

Priser og vilkår for kunder, der ikke tegner supportaftale, fremgår af Ditbetalingssystem ApS til enhver tid gældende prisliste og oplyses ved henvendelse til Ditbetalingssystem ApS. Alle softwarelicenser indeholder en gratis supportaftale på Ditbetalingssystem ApS udstyr:

Supportaftale
Aftalen giver kunden ret til telefonsupport alle hverdage 8.30 til 16.00 samt lørdage 10.00 til 18.00. Reparationer, serviceudstyr, udlån mv. betales iht. gældende prisliste.

a. Support efter samme vilkår som standard supportaftalen samt følgende:

b. Ved fejlmelding af produkt i telefonsupportens åbningstid fremsendes serviceudstyr til kunden inden 24 timer alle hverdage til alle brofaste øer. Der må påregnes op til 48 timers levering til ikke brofaste øer, på alle hverdage. Fejlmeldte produkter skal returneres til Ditbetalingssystem ApS senest 3 hverdage efter ombytning. Såfremt ombytningsreglerne ikke overholdes, opkræves administrationsgebyr i henhold til gældende prisliste.

c. Softwarelicens og supportaftale kan af kunden opsiges med mindst 1 måneders varsel til ophør 1. januar i et kalenderår eller i forbindelse med ophør af lejeaftale. Prisen for serviceaftalen reguleres hvert år i januar måned med, som minimum, den procentvise ændring i nettoprisindekset.

d. Der ydes responsgaranti, således at alle supportopkald besvares af Ditbetalingssystem ApS inden for 3 minutter.

Undtagelser
Ditbetalingssystem ApS kan ikke garantere at overholde alle serviceaftaler i følgende tilfælde: a. Force majeure. b. Når fejlen skyldes større fejl, hvor det praktisk ikke er muligt at fremskynde fejlafhjælpning ved f.eks. at indsætte flere ressourcer.
c. Fejl, som kan kategoriseres som principfejl, og hvor fejlen eskaleres til Ditbetalingssystem ApS leverandør. Principfejl er fejl, som skyldes fremstillingsfejl i hardware og/eller software, som forekommer i alle produkter af samme produktionsserie. I disse tilfælde kan fejlen ikke afhjælpes gennem simpel erstatning, men kræver ændringer i Dit betalingssystems leverandørs produkter. d. Kabelfejl. Helligdage Ditbetalingssystem ApS holder lukket og udfører ikke service på flg. helligdage: Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. påskedag, St. Bededag, Kr. himmelfartsdag, Pinsedag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag. Alle serviceaftaler udføres af Dit betalingssystem ApS eller af en af Dit betalingssystem ApS udpeget serviceleverandør. Øvrige Dit betalingssystem ApS forbeholder sig retten til at afvise eller begrænse enkelte kunders adgang til at tegne serviceaftale.

13. Godkendelser
Ditbetalingssystem ApS står over for kunden inde for, at produkter på et hvert tidspunkt overholder alle godkendelses- og certificeringskrav fra leverandører og myndigheder.

14. Ansvarsbegrænsning
Ditbetalingssystem ApS eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor Ditbetalingssystem ApS har udvist grov uagtsomhed eller forsæt, og et evt. erstatningsansvar omfatter i ingen tilfælde indirekte tab af nogen art, herunder fx driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller lignende. Endvidere er Ditbetalingssystem ApS evt. erstatningsansvar begrænset til produkternes eller ydelsernes anskaffelsespris.

15. Tredjemands rettigheder
Ditbetalingssystem ApS indestår for, at de leverede produkter ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Indeståelse herfor forudsætter, at kunden straks giver Ditbetalingssystem ApS skriftlig meddelelse, når kunden bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser, og at kunden bistår Ditbetalingssystem ApS under sagen i fornødent omfang.

16. Immaterielle rettigheder
Kunden opnår ingen immaterielle rettigheder, herunder patent- eller ophavsret, til Ditbetalingssystem ApS produkter. Dette gælder for såvel maskinel, som for programmel. Det er ikke tilladt at foretage ændringer, modifikationer eller lignende i produkterne. Dette gælder både maskinel og programmel.

17. Overdragelse
Ditbetalingssystem ApS kan når som helst, helt eller delvis, overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser ifølge indgåede aftaler til tredjemand.

18. Force majeure
Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære forhold uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning (Herunder strejker) og ej heller burde have undgået eller overvundet, bevirker dette, at aftalens rettigheder og pligter bliver suspenderet for begge parter i det tidsrum forholdet vedrører.

Hver af parterne er forpligtiget til at gøre sit yderste for at overvinde sådanne hindringer, således at tab begrænses mest muligt. Såfremt det omtalte forhold hindrer Ditbetalingssystem ApS i overholdelse af aftalen i et tidsrum, der overstiger 3 måneder, kan aftalen annulleres af begge parter med 14 dages varsel.

19. Ændringer
Vilkår iflg. denne aftale kan kun fraviges skriftligt.

20. Misligholdelse
Misligholdes abonnementsaftalen, kan Ditbetalingssystem ApS ophæve denne med øjeblikkelig virkning.

Som misligholdelse anses:
• Kunden undlader at betale aftalte beløb i henhold til kontrakt.
• Kunden disponerer i strid med denne kontrakts bestemmelser.
• Kunden misbruger eller vanrøgter Dit betalingssystems produkter.
• Kunden har ikke nødvendig forsikringsdækning af produkterne.
• Kunden tages under konkursbehandling, søger akkord eller udviser på anden måde misligeholdelse

Manglende betalingsevne.
Ved manglende betaling er Ditbetalingssystem ApS endvidere berettiget til at afbryde forbindelsen til de produkter, der ikke er betalt abonnement for. Dette sker uden yderligere varsel og Ditbetalingssystem ApS kan ikke drages til ansvar for driftstab, avancetab, følgeskader eller andet indirekte tab af nogen art der måtte henføres til de afbrudte forbindelser. Tab af data anses for indirekte tab. genåbning kan alene foregå mod betaling af skyldigt beløb samt et gebyr i henhold til Ditbetalingssystem ApS til enhver tid gældende prisliste, som udleveres til kunden efter anmodning til Ditbetalingssystem ApS.

21. Tvister
Tvister mellem Kunden og Ditbetalingssystem ApS afgøres efter dansk ret og med Retten i Århus som værneting i 1. instans.

 

Lejevilkår for Ditbetalingssystem ApS produkter

1. Parterne
Disse vilkår er foruden Ditbetalingssystem ApS generelle vilkår gældende mellem Ditbetalingssystem ApS, som udlejer og kunden jf. aftalen, som lejer.

2. Det lejede
Disse vilkår omhandler leje af produkter som specificeret i aftalen indgået mellem parterne.

3. Ejendomsretten til det lejede
Det lejede er og forbliver udlejers ejendom og må ikke af lejer udlånes, udlejes, pantsættes, sælges eller på anden måde overdrages til tredjemand. Lejeren må ikke fjerne det lejede fra sin bopæl, eller flytte det uden forudgående samtykke fra udlejer. (gælder dog ikke mobile terminaler. Betalingsterminalen er ikke en del af Ditbetalingssystem ApS udstyr. Ditbetalingssystem ApS har udviklet integration til Bambora ipp350 betalingsterminal. Kunden indgår derfor en lejeaftale med Bambora uden om Ditbetalingssystem ApS. Vedr. lejepris, software reparation henvises til Bamboras vilkår.) udlejeren er berettiget til at kontrollere det lejedes stand og tilstedeværelse. Ved bortkomst, beskadigelse eller fuldstændig ødelæggelse af det lejede betragtes værdiangivelsen i Ditbetalingssystem ApS vejl. prisliste som det lejedes værdi.

4. Lejeperiode
Lejeperioden løber fra terminalaftalen underskrives indtil den opsiges – Dog min. 1 måneds binding. Når man ønsker at opsige system/Pos hos Ditbetalingssystem, skal kunden fortsat betale kvartals fakturaen.

Det vil sige at kunden kan beholde systemet til udløb af kvartalet.

5. Mangler
Såfremt det lejede er mangelfuldt eller fejlbehæftet ved levering, skal lejeren uden unødigt ophold og inden 8 dage fra leveringen tage kontakt til udlejer for udbedring af fejl og mangler. Udbedring påbegyndes uden unødigt ophold efter konstatering af fejl/mangler.

Tekniske indgreb og service på produktet må kun udføres af udlejer eller af en af denne, anvist montør. Service som følge af misbrug eller fejlbetjening betales af lejer. Der ydes ingen reduktion i lejen for den tid, det lejede ikke kan anvendes som følge af opståede fejl. Der ydes ikke erstatning for skader forvoldt af det lejede produkt.

6. Aflevering
Såfremt lejeren ikke reklamerer inden 8 dage efter leveringen forudsættes det lejede modtaget i god og forsvarlig stand og lejer er ved lejemålets ophør forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand som ved modtagelsen, uden anden forandring eller forringelse end den der påføres ved almindeligt brug. Såfremt det lejede eller dele heraf på grund af tilintetgørelse, bortkomst eller af hvilken som helst anden grund ikke tilbageleveres i kontraktmæssig stand, ved lejemålets ophør, er lejeren pligtig til at godtgøre udlejer værdien af det lejede (jf. værdien fastsat i terminalaftalen) eller godtgøre udlejer den skete forringelse af det lejede.

7. Forsikring
Lejeren er til enhver tid forpligtet til for egen regning at have det lejede forsikret mod enhver skade af det lejedes fulde værdi i henhold til gældende prisliste.

8. Betaling
Betaling sker kvartalsvis forud via Nets´ LeverandørService. Udlejer trækker på denne måde pengene på den aftalte bankkonto. Inden pengene trækkes, fremsendes en faktura til lejer. Såfremt en betaling bliver afvist af lejers pengeinstitut, er lejer forpligtet til at betale renter af den forfaldne saldo iht. rentelovens § 5. Hvor to eller flere personer er angivet som lejere, hæfter disse solidarisk for lejens betaling samt effekternes værdi.

9. Betalingsterminalen Ipp350
Betalingsterminalen er ikke en del af Ditbetalingssystem ApS udstyr. Ditbetalingssystem ApS har udviklet integration til Bambora ipp350 betalingsterminal. Kunden indgår derfor en lejeaftale med Bambora uden om Ditbetalingssystem ApS. Vedr. lejepris, software reparation henvises til Bamboras vilkår.

10. Opsigelse
Når man ønsker at opsige system/Pos hos Ditbetalingssystem, skal kunden fortsat betale kvartals fakturaen.

Det vil sige at kunden kan beholde systemet til udløb af kvartalet.

 

Konfliktløsning

Enhver uenighed i forbindelse med opfyldelsen af en aftale, skal søges løst ved konstruktiv dialog med deltagelse af relevante personer fra begge parter, herunder beslutningstagere fra begge parter. I tilfælde af, at en sådan konflikt ikke kan løses ved en sådan dialog, må sagen afgøres ved de ordinære danske domstole i henhold til dansk ret.

Spørgsmål rettes til

Sindalsvej 42A
DK-8240 Risskov
CVR: 39730758

T: +45 77 344 500
E: hello@ditbetalingssystem.dk

Åbningstider: 09:00 – 17:00
Mandag til fredag.