Handelsbetingelser

Generelle vilkår for Ditbetalingssystem ApS opdateret 17/04/2023

Levering og omfang:

Leverancen omfatter udstyr, som er angivet i den fremsendte købs- eller lejekontrakt.

 

Aftaleindgåelse:

Ved at acceptere disse vilkår erklærer kunden at have læst og forstået vilkårene. Kunden er særligt opmærksom på, at vilkårene indeholder byrdefulde bestemmelser, herunder ejendomsforbehold, værneting og begrænsninger for Ditbetalingssystem ApS' produktansvar og ansvar i øvrigt. Ved at acceptere disse vilkår underskriver kunden også kontrakten for køb eller leje af produkter. Al fremtidig korrespondance gennem aftaleforholdet kan ske via e-mail. Kontrakten er bindende i mindst 24 måneder.

 

Legitimation:

Ditbetalingssystem ApS er underlagt hvidvaskloven og skal derfor kende sine kunder. Kunden skal oplyse navn, adresse, CVR-nummer, formål med kundeforholdet og kundens forventede forretningsomfang, og skal aflevere kopi af relevante dokumenter med identitetsoplysninger som led i onboarding-processen. Kundeforholdet og alle aftaler med Ditbetalingssystem ApS er betinget af, at Ditbetalingssystem ApS modtager de anmodede oplysninger og kopi af dokumenter med identitetsoplysninger. Ditbetalingssystem ApS er berettiget til at dele oplysningerne sikkert med koncernforbundne selskaber.

 

Ejendomsret til lejede udstyr:

Det lejede udstyr er og forbliver Ditbetalingssystem ApS ejendom og må ikke udlånes, udlejes, pantsættes, sælges eller på anden måde overdrages til tredjemand. Ditbetalingssystem ApS har ret til at kontrollere det lejede udstyr ved returnering. Ved bortkomst, beskadigelse eller fuldstændig ødelæggelse af det lejede udstyr, betragtes værdiangivelsen, iht. Ditbetalingssystem ApS som udstyrets reelle værdi.

 

Lejeperiode:

Lejeperioden løber i mindst 24 måneder og er gældende fra det tidspunkt, hvor kunden har underskrevet kontrakten.

 

Køb af udstyr:

Ved køb af udstyr hos Ditbetalingssystem ApS betales der 99 kr. pr. måned for Gateway-licens. Ved køb af system med POS skal det alm. POS-beløb tillægges pr. måned. Beløbet fremgår af kontrakten.

 

Betaling:

Alle priser er ekskl. moms og levering. Betaling til Ditbetalingssystem ApS skal ske til det aftalte tidspunkt og sted jf. faktura. Ved forsinket betaling opkræves der renter i henhold til rentelovens bestemmelser ud over forfalden saldo. Vedmisligholdelse af betaling kan Ditbetalingssystem ApS kræve yderligere inddrivelsesomkostninger og i sidste ende foretage retslige skridt.

Ditbetalingssystem ApS forbeholder sig ret til at lukke kundens POS-system, hvis betalingen er forsinket med mere end 30 dage. Ved genåbning af systemet pålægges der et reaktiveringsgebyr på 1.500 kr. ekskl. moms. Kunden er ansvarlig for alle omkostninger ved inddrivelse af forfalden saldo, herunder retsafgifter og eventuelle advokathonorarer.Levering:

Levering af varer og ydelser sker i henhold til den aftalte leveringstid og på det aftalte leveringssted. Eventuelle forsinkelser i leveringstiden kan ikke medføre erstatning eller anden form for kompensation, medmindre det er aftalt skriftligt mellem parterne.

 

Reklamationsret:

Når kunden modtager produkterne, skal han straks undersøge udstyret for fejl og mangler, herunder om kvitteringerne indeholder kundens navn og CVR-nummer. Hvis kundens navn og CVR-nummer ikke fremgår af kvitteringen, må produktet ikke tages i brug, og Ditbetalingssystem ApS skal straks kontaktes for at udbedre fejlen. Kunden skal inden 8 dage fra levering tage kontakt til Ditbetalingssystem ApS for at reklamere over fejl og mangler.

 

Hvis produkterne er behæftet med fejl, vil Ditbetalingssystem ApS erstatte dem uden beregning, forudsat at det kan dokumenteres, at fejlen skyldes mangler ved produktet ved levering og ikke kundens misligholdelse eller grove uagtsomhed. Hvis det ikke kan bevises, at produktet var fejlbehæftet ved levering, vil omkostningerne ved udskiftning påhvile kunden. Kunden har 6 måneders reklamationsret fra leveringsdatoen.

 

Service på terminalprodukter og POS-kasser inkl. pengeskuffer samt tilbehørsprodukter.

Priser og vilkår for kunder, der ikke har en supportaftale, fremgår af Ditbetalingssystem ApS' til enhver tid gældende prisliste og oplyses ved henvendelse til Ditbetalingssystem ApS. Alle softwarelicenser indeholder en gratis supportaftale på Ditbetalingssystem ApS' udstyr

 

Opsigelse:

Hvis en kunde ønsker at opsige sit system/POS hos Ditbetalingssystem ApS, skal kunden fortsat betale kvartalsfakturaen. Det betyder, at kunden kan beholde systemet indtil kvartalets udløb. Der er 30 dages opsigelsesvarsel. Ved opsigelse forinden 30 dage af kvartalets udløb, vil kunden ikke modtage en ny kvartalsregning. Ved opsigelse 30 dage inden kvartalets udløb, vil kunden modtage en ny kvartalsregnings

 

Ved opsigelse opretholdes midlertidig adgang til data akkumuleret i Ditbetalingssystem ApS backend (f.eks. salgsdata), så kunden har mulighed for at trække data ud. Adgangen opretholdes i 3 uger efter afslutningen af kundeforholdet. Hvis kunden ønsker adgang til disse data efter 3 uger, vil der blive faktureret et gebyr på 1.200 kr. ekskl. moms for en midlertidig genåbning på op til 5 hverdage.

 

Bemærk venligst, at Ditbetalingssystem ApS IKKE dækker eventuelle fragtomkostninger i forbindelse med returnering.

 

Supportaftale:

Kunden har ret til telefonsupport alle hverdage fra kl. 9.00 til 17.00 samt lørdage fra kl. 10.00 til 18.00. Reparationer, serviceudstyr, udlån mv. betales i henhold til gældende prisliste. Ved fejlmelding af produkt i telefonsupportens åbningstid fremsendes serviceudstyr til kunden inden 24 timer på alle hverdage til alle brofaste øer. Der kan påregnes op til 48 timers levering til ikke-brofaste øer på alle hverdage. Fejlmeldte produkter skal returneres til Ditbetalingssystem ApS senest 3 hverdage efter ombytning. Hvis ombytningsreglerne ikke overholdes, opkræves administrationsgebyr i henhold til gældende prisliste. Softwarelicenser og supportaftaler kan opsiges af kunden med mindst 1 måneders varsel til ophør den 1. januar i et kalenderår eller i forbindelse med ophør af lejeaftalen. Prisen for serviceaftalen reguleres hvert år i januar måned med, som minimum, den procentvise ændring i nettoprisindekset.

 

Ditbetalingssystem ApS yder responsgaranti, således at alle supportopkald besvares inden for 3 minutter.

 

Undtagelser fra garantien

Garantien dækker ikke skader eller fejl, der skyldes:

 

  1. Ukorrekt brug, misbrug eller uforsigtig håndtering af udstyret.
  2. Reparation eller ændring af udstyret, der er foretaget af andre end Ditbetalingssystem ApS.
  3. Skader forårsaget af brand, vand, oversvømmelse eller andre naturkatastrofer.
  4. Skader forårsaget af uautoriseret indgreb i udstyret eller installation af uautoriserede softwareprogrammer.
  5. Brug af udstyret i strid med gældende love eller regler.
  6. Andre omstændigheder uden for Ditbetalingssystem ApS' kontrol, såsom strømsvigt, netværksproblemer, internetproblemer og lignende.

I tilfælde af skader eller fejl, der ikke er dækket af garantien, vil Ditbetalingssystem ApS forsøge at reparere udstyret mod betaling i henhold til gældende prisliste. Hvis reparation ikke er mulig eller økonomisk forsvarlig, kan Ditbetalingssystem ApS tilbyde at erstatte udstyret mod betaling. Kunden vil altid modtage en prisoversigt, inden reparation eller udskiftning af udstyret påbegyndes.

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ditbetalingssystem ApS er ikke ansvarlig for eventuelle indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt fortjeneste, tab af goodwill eller tab af data, som følge af brugen af dets varer eller ydelser. Ditbetalingssystem ApS' ansvar over for kunden er begrænset til det faktiske beløb, som kunden har betalt for de pågældende varer eller ydelser.

 

Fortrolighed og persondata:

Ditbetalingssystem ApS behandler persondata i henhold til gældende lovgivning og vil ikke videregive persondata til tredjepart uden kundens samtykke. Ditbetalingssystem ApS vil anvende passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte persondata mod uautoriseret adgang, tab eller ændring.

 

Tvister og lovvalg:

Enhver tvist mellem parterne i anledning af dette aftaleforhold skal forsøges løst ved forhandling. Hvis dette ikke lykkes, skal tvisten afgøres ved de danske domstole med Ditbetalingssystem ApS' hjemting som værneting. Aftaleforholdet er underlagt dansk ret.

 

Aftaleparternes underskrifter:

Dette aftaledokument er underskrevet af begge parter og er herefter bindende for begge parter.

 

Brug for vejledning? Kontakt vores kundeservice: 77 34 45 00